اشعار فروغ فرخزاد ، آیینه شکسته

شعر آیینه شکسته از فروغ فرخزاد , شعر آیینه شکسته , آیینه شکسته فروغ فرخزاد

دیروز به یاد تو و آن عشق دل انگیز

بر پیکر خود پیرهن سبز نمودم

در آینه بر صورت خود خیره شدم باز

بند از سر گیسویم آهسته گشودم

عطر آوردم بر سر و بر سینه

فشاندم

چشمانم را ناز کنان سرمه کشاندم